Pages

Analiza sudbine osječkih podunavskih Njemaca u romanu Unterstadt
Analiza sudbine osječkih podunavskih Njemaca u romanu Unterstadt
Ivana Bašić
Radom se propituje položaj i identitet osječkih „Folksdojčera“ i njihov način življenja analizirajući roman Unterstadt književnice Ivane Šojat-Kuči. Riječ je o scenariju patnje nakon Drugoga svjetskog rata, praćenog likvidacijama, konfiskacijom imovine te evakuacijom i trajnim iseljenjem njemačke nacionalne manjine s prostora Osijeka i Baranje.
Cyberbullying na društvenim mrežama
Cyberbullying na društvenim mrežama
Nikolina Zubić
Predmet je istraživanja ovoga rada cyberbullying na društvenim mrežama. U radu se nastoji objasniti pojam nasilja te njegova osnovna podjela na fizičko i verbalno nasilje. Navode se njegove podvrste kao što su emocionalno, seksualno, kulturalno te ekonomsko nasilje. Središnji dio rada bavi se problemom nasilja na internetu i oblicima internetske komunikacije kao što su chat forum i blog. U radu se navode znakovi cyberbullyinga, njegove posljedice te oblici prevencije nasilja na internetu.
Dijalektika kulturne globalizacije - amerikanizacija ili civilizacijski sukobi?
Dijalektika kulturne globalizacije - amerikanizacija ili civilizacijski sukobi?
Zrinka Brozd
U ovome radu analiza se proces globalizacije, kako ona utječe na nas i naš stil života te što nam donosi u budućnosti. Također, analiziraju se postojeći i potencijalni sukobi civilizacija koji su proizvod njihovog poimanja temeljnih vrijednosti i načina života. Svaka kultura je riznica iskustava, tradicije i ponašanja pojedinaca koji joj pripadaju te za te pojedince ima određenu, često i fundamentalnu vrijednost. S druge strane, upravo to postojanje kulturne različitosti i...
Dilema kulturne globalizacije: kozmopolitizam ili mondijalizam
Dilema kulturne globalizacije: kozmopolitizam ili mondijalizam
Dorotea Zovko
Ovaj rad analizira jednu od dilema kulturne globalizacije usmjerenu na globalno građanstvo te ideologije i prakse kroz koje se jedinstvo svijeta pokušava postići. Osnovne razlike u pristupima promišljanja ove tematike obrađuju se suprotstavljajući ideološke ciljeve kozmopolitizma i mondijalizma. Posebna pozornost posvećuje se europeizaciji kao prvom procesu koji u praksi rješava nesklad između partikularizma nacionalnih identiteta i univerzalizma subjektivnih prava.
Diskurs identiteta kroz djela Michela Foucaulta
Diskurs identiteta kroz djela Michela Foucaulta
Goran Milanović
Ovaj diplomski rad propituje položaj i ulogu identiteta u djelima francuskog filozofa i poststrukturalista Michela Foucaulta. Iako je uglavnom istraživao odnos moći i znanja, kao i različite alteracije subjekta autoriteta, Foucault se u svojim djelima stalno doticao i identiteta, kao spone između njegovih drugih ideja i misli.
Dizajn događanja kao kulturni aspekt događanja
Dizajn događanja kao kulturni aspekt događanja
Martina Litrić
Tema ovog diplomskog rada važan je element svake organizacije događanja. Koncept i dizajn jedan su od važnijih elemenata kojima se menadžeri trebaju baviti tijekom organizacije nekog događanja. U radu se ponajviše analizira event menangement i neki projekti iz toga područja.
Društvene mreže u službi slobodnog vremena
Društvene mreže u službi slobodnog vremena
Katica Kaniža
Društvene su mreže danas dio svakodnevnog života i slobodnog vremena, osobito mladih osoba pa se u skladu s time istraživanjem otkriva razlog njihove popularnosti i velikog prostora koji im se daju u slobodno vremenu. Rad propituje povezanost slobodnog vremena i društvenih mreža. Obrazlaže se fenomen slobodnog vremena, kao i dokolice te njihove međusobne (ne)povezanosti. Slobodno se vrijeme shvaća kao vrijeme u kojem se razvija osobnost, stječu navike, ostvaruje socijalizacija te...
Društveno poduzetništvo kao kulturalna praksa civilnog društva u neoliberalnom kapitalizmu
Društveno poduzetništvo kao kulturalna praksa civilnog društva u neoliberalnom kapitalizmu
Kristina Repušić
Cilj je rada prikazati povezanost kulture i gospodarstva. Točnije, nastoji se prikazati kako društvena situacija može dovesti do promjene društvenih vrijednosti, a samim time i stvaranja novih ekonomskih modela. Radom se želi prikazati društveno poduzetništvo kao otpor neoliberalnom kapitalizmu okupljanjem civilnog sektora i propagiranjem zaboravljenih društvenih vrijednosti, njegujući ugrožene dijelove društva jer je društvo kolektiv, a ne međusobna borba pojedinaca, kako to...
Društveno porijeklo i kulturni ukus: primjena teorije kulturnog kapitala
Društveno porijeklo i kulturni ukus: primjena teorije kulturnog kapitala
Ana-Marija Ljubej
U radu se opisuje Bourdieuova teorija kulturnog kapitala te njezin utjecaj na kulturni ukus. Analizom istraživanja u ovom području nastoji se pokazati u kojoj mjeri se kulturna participacija danas može objasniti hijerarhijom kulturnih ukusa, odnosno postoje li danas oštre podjele ukusa povezanih s društvenim slojevima i obrazovanjem.
Društvo spektakla i reality show
Društvo spektakla i reality show
Maša Nikolić
Ovim diplomskim radom nastojalo se pružiti odgovor na pitanja kako je spektakl preuzeo sva područja života i postao sveobuhvatan način komunikacije i izražavanja, a tržište usluga i informacija njegov obrazac djelovanja. Pri tome se naglasak stavlja na privlačnost slike i ključnu ulogu masovnih medija u proizvodnji medijskog spektakla, zabave, spektakularizirane stvarnosti, tzv. celebrity kulture i reality programa.
Filmski Zoo: odabrani primjeri
Filmski Zoo: odabrani primjeri
Ana Zidar
Rad ne sadrži sažetak.
Financiranje javnih potreba u kulturi na lokalnoj razini
Financiranje javnih potreba u kulturi na lokalnoj razini
Ana Lamza Bašić
Javne potrebe u kulturi na lokalnoj razini obuhvaćaju programe, projekte, kulturne djelatnosti i manifestacije koji su od značaja za lokalnu zajednicu. Financiranje javnih potreba u kulturi na lokalnoj razini ostvaruje se prihodima iz vlastitih izvora kao što su gradski porezi i komunalne naknade, propisani udjeli u zajedničkim prihodima, te dotacije iz županijskog i državnog proračuna. Ovim radom se usporedno prikazuje raspodjela financijskih sredstava kulturnim ustanovama s redovnom...

Pages