Pages

Diskurs identiteta kroz djela Michela Foucaulta
Diskurs identiteta kroz djela Michela Foucaulta
Goran Milanović
Ovaj diplomski rad propituje položaj i ulogu identiteta u djelima francuskog filozofa i poststrukturalista Michela Foucaulta. Iako je uglavnom istraživao odnos moći i znanja, kao i različite alteracije subjekta autoriteta, Foucault se u svojim djelima stalno doticao i identiteta, kao spone između njegovih drugih ideja i misli.
Dizajn događanja kao kulturni aspekt događanja
Dizajn događanja kao kulturni aspekt događanja
Martina Litrić
Tema ovog diplomskog rada važan je element svake organizacije događanja. Koncept i dizajn jedan su od važnijih elemenata kojima se menadžeri trebaju baviti tijekom organizacije nekog događanja. U radu se ponajviše analizira event menangement i neki projekti iz toga područja.
Dizajn informacija u medijskoj praksi
Dizajn informacija u medijskoj praksi
Nikolina Mažar
Iako je većina područja novinarskoga rada tijekom povijesti prilično dobro istraživana, područje vizualnoga ostalo je prilično zanemareno. Takav je pristup sasvim kriv zato što vizualni aspekt novinarstva, način na koji se koristi, dizajnira i uređuje značajno doprinosi prijenosu poruke. S obzirom na to da je čovjek vizualno biće, posvećivanje pažnje vizualnom aspektu informiranja javnosti bio je revolucionaran pothvat u povijesti informiranja. Danas je vizualizacija...
Djeca s teškoćama u razvoju kao korisnici školske knjižnice
Djeca s teškoćama u razvoju kao korisnici školske knjižnice
Željka Đerić
Rad se bavi tematikom djece sa teškoćama u razvoju kao korisnicima školske knjižnice. Stavlja se naglasak na kompetencije knjižničara za rad s djecom s posebnim potrebama, kao i na suradnju knjižničara i školskih djelatnika na svim podruĉjima rada koji zajedničkim djelovanjem naglašavaju važnost obrazovne inkluzije sa naglaskom na djecu sa teškoćama u razvoju.
Društvena ekonomija: ekonomski učinci društvenih mreža
Društvena ekonomija: ekonomski učinci društvenih mreža
Ivana Rajić
Ovaj diplomski rad prikazuje međuovisnost društva i ekonomije u obliku internetskih društvenih mreža. Kao uvod u glavnu temu sažima polje ekonomske sociologije koja se bavi upravo primjerima međuovisnosti društva i ekonomije. Ukratko su prikazane klasična i nova ekonomska sociologija te međuovisnost kulture i ekonomske sociologije. Zatim slijedi kratak pregled pojave internetskih društvenih mreža kao i glavne značajke izdvojenih društvenih mreža u ovome radu poput Facebooka,...
Društvene i materijalne okolnosti nastanka i recepcije romana Gospođa Bovary Gustavea Flauberta
Društvene i materijalne okolnosti nastanka i recepcije romana Gospođa Bovary Gustavea Flauberta
Marijana Kaurin
U ovom završnom radu analizirala sam djelo Gustavea Flauberta, Gospođa Bovary. Prikazan je život autora te nastanak djela koje je proglašeno nemoralnim te zbog kojeg se vodio sudski postupak protiv pisca. U prvom planu pojavljuje se lik Emme Bovary, njezine karakteristike, snovi, (ne)djela i smrt. Pokazano je kako knjige utječu na život običnog čovjeka, kako povezujemo Emmin lik sa stvarnim ljudima i samim autorom te kako nas rutina svaki dan iznova pomalo ubija i oduzima nam radost...
Društvene mreže i brendiranje kulturnih institucija
Društvene mreže i brendiranje kulturnih institucija
Ena Valentina Đerek
Cilj je rada prikazati kako društvene mreže utječu na kulturne institucije i kako ih one trebaju integrirati u svakodnevne aktivnosti koje vode k uspješnoj izgradnji brenda. Otvaranjem novih kanala komunikacije, koji stvaraju most između institucija i korisnika, ruše se fizičke granice konzumiranja kulture. Razvoj kulturnih institucija vođen je od strane društvenih mreža te je stoga bitno pristupiti im na pravi način. Najčešći problem s kojima se institucije susreću jest...
Društvene mreže i odnosi s javnošću
Društvene mreže i odnosi s javnošću
Emma Biglbauer
Pojava, razvoj i širenje društvenih mreža donose brojne promjene u našem svakodnevnom životu. Društvene mreže su uvelike utjecale i na samu komunikaciju te na razvoj novih načina komunikacije kako između pojedinaca tako i između tvrtki. Njihovu važnost za poslovanje posljednjih godina prepoznaje sve više organizacija i tvrtki, od manjih pa sve do onih većih sa snažnijim utjecajem. Način komuniciranja i brzina pružanja povratne informacije koje društvene mreže iziskuju...
Društvene mreže u službi slobodnog vremena
Društvene mreže u službi slobodnog vremena
Katica Kaniža
Društvene su mreže danas dio svakodnevnog života i slobodnog vremena, osobito mladih osoba pa se u skladu s time istraživanjem otkriva razlog njihove popularnosti i velikog prostora koji im se daju u slobodno vremenu. Rad propituje povezanost slobodnog vremena i društvenih mreža. Obrazlaže se fenomen slobodnog vremena, kao i dokolice te njihove međusobne (ne)povezanosti. Slobodno se vrijeme shvaća kao vrijeme u kojem se razvija osobnost, stječu navike, ostvaruje socijalizacija te...
Društveno poduzetništvo kao kulturalna praksa civilnog društva u neoliberalnom kapitalizmu
Društveno poduzetništvo kao kulturalna praksa civilnog društva u neoliberalnom kapitalizmu
Kristina Repušić
Cilj je rada prikazati povezanost kulture i gospodarstva. Točnije, nastoji se prikazati kako društvena situacija može dovesti do promjene društvenih vrijednosti, a samim time i stvaranja novih ekonomskih modela. Radom se želi prikazati društveno poduzetništvo kao otpor neoliberalnom kapitalizmu okupljanjem civilnog sektora i propagiranjem zaboravljenih društvenih vrijednosti, njegujući ugrožene dijelove društva jer je društvo kolektiv, a ne međusobna borba pojedinaca, kako to...
Društveno porijeklo i kulturni ukus: primjena teorije kulturnog kapitala
Društveno porijeklo i kulturni ukus: primjena teorije kulturnog kapitala
Ana-Marija Ljubej
U radu se opisuje Bourdieuova teorija kulturnog kapitala te njezin utjecaj na kulturni ukus. Analizom istraživanja u ovom području nastoji se pokazati u kojoj mjeri se kulturna participacija danas može objasniti hijerarhijom kulturnih ukusa, odnosno postoje li danas oštre podjele ukusa povezanih s društvenim slojevima i obrazovanjem.
Društvo spektakla i reality show
Društvo spektakla i reality show
Maša Nikolić
Ovim diplomskim radom nastojalo se pružiti odgovor na pitanja kako je spektakl preuzeo sva područja života i postao sveobuhvatan način komunikacije i izražavanja, a tržište usluga i informacija njegov obrazac djelovanja. Pri tome se naglasak stavlja na privlačnost slike i ključnu ulogu masovnih medija u proizvodnji medijskog spektakla, zabave, spektakularizirane stvarnosti, tzv. celebrity kulture i reality programa.

Pages